[1]
R. N. Fitria, R. F. Nabila, M. P. Wardani, M. P. Zalsabella, W. Pertiwi, and D. Darmadi, “RESPON MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIPMA DALAM MEMECAKAN MASALAH GEOMETRI DITINJAU DARI ASPEK FILSAFAT ILMU SELAMA PERKULIAHAN DARING”, JRPP, vol. 4, no. 1, pp. 76–84, Jun. 2021.